Download de Algemene bepalingen 2018-2019 als word document.

 ALGEMENE BEPALINGEN

Seizoen 2018/2019

 Aanvang / Einde lidmaatschap

Inschrijving kan uitsluitend d.m.v. invulling van het aanmeldingsformulier. Als u twijfelt, heeft u maximaal 2 proeflessen, voor u zich definitief aanmeldt. Indien u lid wordt is vanaf de eerste les contributie verschuldigd. Het be­eindigen van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te geschieden bij de ledenadministratie zoals bepaald in artikel 7.2 van de statuten. Het lidmaatschap eindigt derhalve NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Opzeggingen dienen minimaal

1 maand voor het einde van de contributie-

termijn bij de ledenadministratie binnen te zijn.

In geval van verhuizing graag z.s.m. uw nieuwe adresgegevens doorgeven aan de ledenadministratie: p/a l.admin@gvrijsenhout.nl.

Contributie inning

De contributie wordt geïnd in twee gelijke termijnen. De contributietermijnen vervallen aan het begin van elke termijn. De contributie is steeds verschuldigd tot het einde van een termijn. De termijnen omvatten de volgende periodes:

Termijn 1: 1 februari tot aan de zomervakantie

Termijn 2: v.a. zomervakantie tot 1 februari.

Contributie-inning geschiedt d.m.v. auto­matische incasso van uw bank- of giro-rekening. Tijdens de zomerstop wordt geen contributie geheven. De contributie dient te zijn voldaan voor het vervallen van de volgende betalingstermijn.

BESTUURSLEDEN:

Edwin Koster secretaris+CP gym 340349

Marijke Baarslag penningmeester 344789

Petra Bart voorzitter +CP Pilates 345693

Petra Aukus ledenadm.+CP  346790

 

De tarieven die gelden staan genoemd in het aanmeldingsformulier. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden t/m 16 jaar € 2,30 en voor leden vanaf 17 jaar € 3,40 Dit inschrijfgeld wordt eenmalig bij de contributie opgeteld en in rekening gebracht. De contributie i.v.m. het lidmaatschap van de KNGU wordt tweemaal per jaar apart geïnd, t.w. werkelijke kosten KNGU.

 

Kleding

Bij deze vereniging is een clubtenue niet verplicht tijdens de lessen. Echter tijdens onderlinge wedstrijden en, indien van toepassing, regiowedstrijden etc. wordt een tenue voorgeschreven in de kleuren korenblauw en wit. Tenues zijn verkrijgbaar via de voorzitter.

Nieuwsbrief

In het verenigingsjaar komt minimaal drie keer een editie van de nieuwsbrief uit. Hierin worden alle belangrijke zaken vermeld. Kopij kan worden ingezonden aan de redactie van de nieuwsbrief via onderstaande contact-personen.

Vakantie

De lessen eindigen 1 week voor de zomervakantie van de basisschool. De lessen vangen aan 1 week na afloop van de zomervakantie van de basisschool. Er geldt derhalve een zomerstop van 8 weken.

De overige vakanties staan vermeld in onderstaand rooster.

Vakantie rooster 2018/2019

Herfstvakantie : 22-10-17 t/m 26-10-17

Kerstvakantie : 24-12-14 t/m 04-01-18

Voorjaarsvakantie : 18-02-18 t/m 22-02-18

Pasen : valt in meivakantie

Meivakantie : 19-04-18 t/m 03-05-18

Pinksteren : 10-06-18

Zomervakantie : 15-07-15 t/m 23-08-18

Verzekering

Middels het lidmaatschap van de KNGU is elk lid verzekerd voor blijvende invaliditeit na een ongeval.

Contactpersonen (CP)

Ondergenoemde bestuursleden zijn als contactpersonen het aanspreekpunt voor leden en leiding m.b.t. de lessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: